İktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te (4)

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek hedefiyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen lakin ilgilisine bildiri edilmemiş idari para cezaları bildiri edilmeyecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi??????? ile Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Şurasının vazife ve yetkileri düzenleniyor.

Buna nazaran Heyet, mevzuata karşıtlıkları tespit edilen bağımsız kontrol kuruluşları, bağımsız denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik kontrolü yapanlar hakkında idari yaptırım kararı verebilecek, bağımsız kontrole tabi işletmelerin finansal tablolarının standart ve düzenlemelere ahenginin nezaretini yapabilecek.

Kurul, milletlerarası standartlarla uyumlu olacak biçimde Türkiye Sürdürülebilirlik Standartlarını belirlemek ve yayımlamak, gerektiğinde değişik işletme büyüklükleri ve bölümler itibariyle farklı düzenlemeler yapmak, bu bahislerde kontrol yapacakları yetkilendirmek ve nezarete tabi tutmakla vazifeli olacak.

Bağımsız kontrol kapsamındaki işletmelerden bilgi sistemleri kontrolüne tabi olacakları belirleyecek olan Konsey, bu kontrolün memleketler arası standartlara uygun olarak yürütülmesini teminen düzenleme, yetkilendirme ve nezaret yapabilecek.

Teklifle Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunca inceleme yapılacak kontrol kuruluşlarının belirlenmesinde dikkate alınacak mühletin hesaplanmasında uygulamada karşılaşılan karışıklıkların giderilmesi de amaçlanıyor. Buna nazaran izleyen incelemelerde mühlet evvelki incelemeye ait Konsey kararını takip eden takvim yılından itibaren yine başlayacak.

Kurumca yapılan incelemeler sonucunda bağımsız kontrol kuruluşları, bağımsız denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik kontrolü yapanlar hakkında ikaz, ikaz, faaliyetin kısıtlanması, faaliyet müsaadesinin askıya alınması ve iptali dahil olmak üzere uygun yaptırımlar uygulanabilecek. Faaliyet müsaadesinin iptali hali hariç olmak üzere, idari yaptırım uygulanmasına karar verilen durumlarda tersliği gerçekleştirenlere daima eğitim yükümlülüğüne ek eğitim yükümlülüğü getirilebilecek.

Takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve öteki ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime temel yarara dahil edilmeyecek ve bu meblağ üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Teklifle, bakiye takip fiyatı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra evrakı prestijiyle asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip meblağı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu meblağın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle belgede yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip fiyatı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları şartıyla küçük alacak kapsamına alınacak.

Böylece küçük alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere, bu alacaklarını Vergi Yordam Kanunu kararlarına nazaran kıymetsiz alacak kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkanı sağlanacak.

Telgraf ve Telefon Kanunu’na nazaran Hazine hissesi ödemekle yükümlü GSM operatörleri ve yetkilendirilmiş başka işletmecilerin, takibinden vazgeçtikleri fiyat içinde Hazine hissesi hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması halinde, icra belgesindeki takip fiyatının yüzde 18’i, ödemeleri gereken Hazine hisselerinden mahsup edilmek suretiyle iade edilecek.

İcra takiplerinin sonlandırılmasını teşvik etmek hedefiyle icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harçlar alınmayacak.

Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık idare şirketlerince, banka ve başka mali kurum ve kuruluşlardan 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle dönem ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan ferdi nitelikli her türlü kredi kontratından kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet fiyatları ve gibisi alacaklarının takibinden feragat edilmesi kaidesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) aktarılan meblağdan Fonun iştiraki olan varlık idare şirketi aracılığıyla ödenecek. Bu kapsamda tasfiye edilecek meblağ bir gerçek kişinin tüm varlık idare şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecek.

Tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu tarafından, varlık idare şirketlerinden yahut Hazine ve Maliye Bakanlığından vekalet fiyatı, yargılama masrafı ve gibisi ayrıca bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Kapsama giren alacaklara karşılık unsurun yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık idare şirketlerince yapılmış tahsilatlar, bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek hedefiyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen ve ilgilisine bildiri edilmemiş olan idari para cezaları bildiri edilmeyecek. Bildirim edilmiş olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu hususun yürürlük tarihinden evvel işlenen kelam konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyecek, tahsil edilmiş olan idari para cezaları ise iade edilmeyecek.

(Bitti)