İktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te (3)

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, talih oyunu, müşterek bahis ve gibisi oyunlara internet yahut öbür yollarla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne kadar isimli para cezası verilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyeti (BDDK), Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketlerce kuruluş müsaadesi için aranan yahut şirket ortaklarınca kurucularda aranan kuralların kaybedilmesi durumunda bunların faaliyet müsaadesini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek.

Hizmet sağlayıcılarınca kurumlar vergisi beyannameleri ekindeki gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen meblağdan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden ölçünün yüzde 2’si, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bildirilecek.

Hizmet sağlayıcıları tarafından belirlenen katkı hissesinin tahakkukuna temel bildirimlerin müddetinde yapılmaması yahut eksik/yanlış yapılması ya da belirtilen mühlet içinde katkı hissesinin ödenmemesi/eksik ödenmesi halinde Bakanlık tarafından hizmet sağlayıcısına yapılacak bildirimle bildirimin ve/veya ödemenin bildiri tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması istenecek. Bu müddet içinde katkı hissesinin tahakkukuna temel bildirimin eksiksiz ve gerçek yapılmaması, katkı hissesinin ödenmemesi yahut eksik ödenmesi hallerinde Bakanlığın bildirimi üzerine Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumunca hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek.

Hizmet sağlayıcılarınca, 2022 yılı Ekim-Kasım-Aralık periyodu posta hizmetlerinden elde edilen net satış hasılatına isabet eden ölçünün yüzde 2’si gelecek yıl Mart sonuna kadar Bakanlığa bildirilecek.

Hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Turizm payı

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle idari para cezası alt ve üst sonları güncelleniyor. Alt ve üst sonları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasında Ticaret Bakanlığınca ceza meblağı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat münasebetiyle elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu üzere konular dikkate alınacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının karar alma organı olan İdare Heyeti Lideri, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olacak. Kamu-özel kesim iş birliği ile yönetilen ve yüklü olarak seçimle işbaşına gelen özel kesim temsilcilerinden oluşan İdare Konseyinin Bakanlık turizm işletmesi evraklı bileşik tesisler ve konaklama tesislerinin bulundukları bölgelerdeki sayıları dikkate alınarak Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin temsilci sayıları artırılıyor. Turizm işletme dokümanlı yeme içme ve cümbüş tesisleri ile deniz turizmi tesisleri de ülke çapında seçimle 3 yıl müddetle belirlenecek bir üyeyle temsil edilecek.

Turizm hissesi alınan işletmelerin turizm hissesi oranları azaltılıyor. Buna nazaran, turizm hissesi, bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden, Bakanlıktan dokümanlı yeme-içme ve cümbüş tesislerinden ve deniz turizmi tesislerinden binde 7,5 yerine binde 5; seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 yerine on binde 5 oranında alınacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme evraklı deniz turizmi araçlarından turizm hissesi alınmasına ait düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Fakat bu araçlardan 31 Aralık 2022 tarihine kadar turizm hissesi alınacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Ajans İdare Şurası üye seçimlerinin yapılmasına 30 günden az mühlet kalması halinde seçimler iki aya kadar ertelenecek. Seçime ait yol ve asıllar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek.

Şans oyunları

Milli Piyango Hakkında Kanun Kararında Kararname’de yapılan değişiklikle, eşya piyangosu ve çekiliş düzenlemek isteyen müracaat sahiplerince alınan müsaade bedelleri düzenleniyor.

Buna nazaran, karşılığı nakit olmayan piyango düzenleme müsaadesi için 2 bin lira müracaat bedeli alınacak. Yapılan inceleme sonucunda müsaade verilmesi kararlaştırılan piyangolarda taahhüt edilen ikramiye, ödül yahut gibisi menfaatlerin toplam rayiç bedelinin yüzde 15’i için ayrıyeten müsaade bedeli alınacak. Yurt dışından ithal edilen yahut öteki gerçek ve hükmî şahıslar tarafından üretilen, temin edilen ya da ticaretine husus edilen mal ve hizmetlerin ikramiye olarak konulması halinde bu oran iki katı olarak uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu faydasına çalışan dernekler tarafından düzenlenecek piyangolardan ise müracaat yahut müsaade bedeli alınmayacak. Müracaat bedeli, yine değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Kanun teklifinin münasebetinde, “idare tarafından düzenlenen talih oyunları ve çekilişleri hakkında hile, usulsüzlük, yolsuzluk yapıldığı, faaliyetlerinin şaibeli olduğu” formunda haber ve toplumsal medya paylaşımların talih oyunlarına duyulan itimadı olumsuz halde etkilediği, bunun da yasa dışı baht oyunlarına yönelik talebin artmasına neden olduğuna işaret edildi.

Teklifle, yasa dışı talih oyunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu bağlamda her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynatanlar ya da oynanmasına yer yahut imkan sağlayanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve on bin güne; yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, baht oyunu, müşterek bahis ve gibisi oyunlara internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne; her türlü eşya piyangosu, baht oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunlarla ilişkili olarak para nakline aracılık edenler, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne; bireyleri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, baht oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynamaya teşvik edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 3 bin güne kadar isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Fiziki yahut elektronik ortamlar üzerinden üçüncü şahıslarca düzenlenen her türlü eşya piyangosu, baht oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynayanlara, mahallin en büyük mülki yönetim amiri tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Gerekli müsaadesi alan fakat çekilişleri yapmayanlar, çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler, taahhütlerini yerine getirmeyenler 2 aydan 2 yıla kadar mahpus ve 3 bin güne kadar isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Belirlenen hataların işlendiği iş yerleri mahallin en büyük mülki yönetim amiri tarafından ihtarda bulunulmaksızın 3 aya kadar mühletle mühürlenerek kapatılacak. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerlerinin ruhsatları, mahallin en büyük mülki yönetim amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili yönetim tarafından 5 iş günü içinde iptal edilecek.

Bu kabahatlerle ilişkili olarak talih oyunları, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis yahut gibisi oyunların oynanmasına tahsis edilen yahut oynanmasında kullanılan ya da kabahatin konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan yahut oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı pahası, Türk Ceza Kanunu kararlarına nazaran müsadere edilecek.

(Sürecek)