İktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te (2)

Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasının mühleti 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyeti, bir banka ya da banka kümesi için faaliyet bahisleri bazında sınırlama yahut kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet müsaadesi vermeye yetkili olacak.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin inançlı ve kesintisiz bir biçimde sürdürülmesinde değerli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken adap ve asılları belirleme yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetine veriliyor.

En az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketlerin tabi olacağı yöntem ve temelleri belirleme yetkisi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasında olacak.

Mevduat bankaları, iştirak fonu kabulü, finansal kiralama süreçleri; iştirak bankaları, mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankaları ise mevduat kabulü ve iştirak fonu kabulü üzere faaliyetlerde bulunmaları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası tarafından getirilen faaliyet sınırlamaları yahut kısıtlamalarına uymamaları halinde, bir milyon Türk lirasından az olmamak ve menfaat sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, kelam konusu kısıtlama ve sınırlamalara terslik teşkil eden meblağın yüzde yüzüne kadar idari yaptırım uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı ve öbür iş ve süreçlerin yürütülmesine ait yol ve asıllar, Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kovid-19 salgınıyla uğraş sürecinde üniversite sıhhat hizmeti sunucuları tarafından verilecek sıhhat hizmetlerinin seyrindeki süregelen belirsizlik nedeniyle 2022 yılı toplam tahakkuk meblağlarının, 2021 yılı datalarına nazaran belirlenen 2022 yılı götürü bedel mukavele fiyatlarına nazaran düşük olması bekleniyor.

Bu nedenle teklif, 2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım kontratı yapılmış kamu üniversite sıhhat hizmeti sunucularının Toplumsal Güvenlik Kurumuna 31 Aralık 2022’ye kadar bu kontrat kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ait toplam tahakkuk meblağının götürü bedel kontrat fiyatından düşük olması durumunda, ortadaki farkın terkin edilmesini öngörüyor. Terkin edilen fiyat, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu gayeyle tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Sermaye azaltımında vergileme düzenleniyor

Teklifle, sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan birebir yahut nakdi sermayenin dışında farklı ögeleri da barındıran şirketlerin sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi ögesinin ne kadar meblağda azalacağı ve azaltıma mevzu edilen bu ögeler üzerinden nasıl vergileme yapılacağı konusunun netleştirilmesi amaçlanıyor.

Sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları, aktarıldığı tarihten itibaren beş yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu mühletin sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi yahut birebir sermaye ile sermayeye eklenen öbür ögelerin toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma mevzu edilen meblağ içindeki sermaye ögeleri tespit edilerek vergilendirme yapılacak.

Beş yıldan evvel sermaye azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ek dışında öbür bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi yahut sermaye hesabından öteki hesaplara transferi kurumlar vergisine ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra yalnızca kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve tıpkı sermayeden oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak.

Yapılan sermaye azaltımında sermayeye eklenen kaynakların kimilerinin beş yıllık süreyi aşması, kimilerinin ise aşmaması durumunda ise kelam konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye ek edilme tarihi beş yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek.

Böylelikle sermayeye ek olunan kaynakların en az beş yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek.

Geçmiş yıl ziyanlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, azaltıma bahis edilen sermaye ögeleri da sermaye azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu kararlar kapsamında tespit edilecek. Lakin bu fiyatlar üzerinden kar dağıtımı yahut ana merkeze aktarılan meblağ kapsamında vergi kesintisi yapılmayacak.

Kur Muhafazalı Mevduat uygulaması 31 Aralık 2023’e kadar uzatılıyor

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar hisseleri ile öbür karları istisna kapsamına alınıyor.

Düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenecek.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir süreksiz vergi yahut yıllık hesap periyotları sonu prestijiyle kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için farklı ayrı yahut birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ait süreçler, izleme ve uyum başkanlıklarınca yapılacak

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ait iş ve süreçler, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve uyum başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.

Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili vilayet özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek.

Numune tahlil sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak akaryakıtın satış bedeli de ilgili vilayet özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

Kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihte defterdarlıkların yahut Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği vilayet müdürlüklerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıtın tasfiyesi için kullanılan her türlü tesis, depo, araç ve gereç ile öbür tüm teknik teçhizat hiçbir sürece gerek kalmaksızın en geç üç ay içinde bulunduğu yerdeki yatırım izleme ve uyum başkanlığına devredilecek.

Söz konusu dönemler gerçekleşene kadar akaryakıt tasfiyesi için gerekli süreçler ilgili defterdarlık yahut etraf, şehircilik ve iklim değişikliği vilayet müdürlüklerince yürütülmeye devam edilecek.

Borçlarını 1 Haziran 2023’e kadar ödeyenlerin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve başka kredi borçlarını vaktinde ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen şahısların ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023’e kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara yahut taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den evvel olacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri tekrar yapılandırması yahut yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuksal ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

İçme sularının Sıhhat Bakanlığınca yapılan yahut yaptırılan her türlü tetkik ve analiz bedellerinden vilayet özel yönetimlerince 30 Eylül 2022’ye kadar ödenmemiş olan alacak fiyatları ferileriyle birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek. Karar verilmesine yer olmadığına yahut takibin iptaline karar verilen hallerde yapılan masraflar taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet fiyatına hükmolunmayacak.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal yahut hizmetleri temin eden satıcılarla evvelden yazılı biçimde yapmaları zarurî olan kontratları, uzaktan bağlantı araçlarının kullanılması suretiyle uzaklıklı olarak da yapılabilecek.

(Sürecek)